03050101 - ماکارونی فرمی، ورمیشل

03050101 – ماکارونی فرمی، ورمیشل